Thông báo tuyển sinh đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2017

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
&XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
Số     /TB-ĐHSPKTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày      tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2017
         Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định nói trên;
Căn cứ vào Công văn số 11766/TCDN-KNN ngày 27/10/2016 của Tổng cục Dạy nghề về việc thực hiện các quy định về hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2017 như sau:
1. Nghề, số lượng, trình độ đánh giá
TT Nghề tổ chức đánh giá Số lượng Trình độ đánh giá Địa điểm tổ chức đánh giá
1 Điện công nghiệp 150 Bậc 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
2 Hàn 100 Bậc 3
3 Cắt gọt kim loại trên CNC 150 Bậc 3
4 Công nghệ ô tô 200 Bậc 2
2. Đối tượng và điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia
2.1. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
b) Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;
c) Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.
2.2. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;
b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
c) Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;
d) Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.
3. Đơn vị tổ chức đánh giá: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
4. Kinh phí đánh giá: Thí sinh tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đánh giá. Các chi phí khác như: ăn, ở, đi lại…thí sinh phải tự túc hoặc do đơn vị cử tham dự kỳ đánh giá chi trả theo quy định hiện hành.
5. Hồ sơ đăng ký đánh giá:
a) Phiếu đăng ký tham dự có dán ảnh màu nền màu trắng của cá nhân, cỡ 04 x 06 cm chụp kiểu chứng minh nhân dân theo mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông báo này;
b) Một (01) bản chụp một trong các loại giấy tờ chứng minh đáp ứng được một trong những điều kiện quy định tại Mục 2 của Thông báo này.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An; điện thoại: 02383.564.709 hoặc ông Cao Danh Chính, điện thoại: 0913149338; 0972532723

Nơi nhận:
Như trên;
Hiệu trưởng (đề b/c);
Lưu VT, TTĐTBD.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Đã ký
TS. Phạm Hữu Truyền

 

Tác giả: TT đào tao, bồi dưỡng CMNV

About the Author: Hieu Le