Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2015

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SPKT VINH
Số:         TB /ĐHSPKTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 25 tháng 08 năm 2015   

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Trường
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo:
Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HSSV được nghỉ lễ Quốc khánh 1 ngày thứ tư (ngày 2 tháng 9 năm 2015). Ban giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2015 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HSSV trong toàn trường biết và thực hiện.
Các lớp có giờ học trùng vào ngày nghỉ lễ trên, đề nghị các khoa sắp xếp dạy bù để bảo đảm giờ kế hoạch của các môn học trong học kỳ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP.
 HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)

TS. HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG

Tác giả: Phòng Tổng hợp Hành chính-Quản trị

About the Author: Hieu Le