Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robotcon năm 2016

        BỘ LAO ĐỘNG – TB & XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH
***

Số:       KH/ĐHSPKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robotcon năm 2016
———–

 

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, trang bị cho sinh viên các kỹ năng tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học  trong sinh viên. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo robotcon năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016.
– Thông qua cuộc thi và các hoạt động sáng tạo robot để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào học tập trong đoàn viên, sinh viên góp phần tạo môi trường để sinh viên rèn luyện về kỹ năng thực hành.
– Tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích giúp cho sinh viên được trải nghiệm và tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm cần thiết cho công việc học tập.
2. Yêu cầu:
Cuộc thi sáng tạo robotcon năm 2016 phải là hoạt động thiết thực, phải tạo được sự hưởng ứng sâu rộng trong sinh viên.
– Các khoa Điện, Điện Tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực thành lập ít nhất mỗi khoa có 01 đội thi.
– Số lượng của mỗi đội thi là 5 thành viên phải là  sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Các đội thi có thể mời thành viên từ các khoa khác nhưng phải đảm bảo số lượng thành viên của đội có tối thiểu 03 sinh viên thuộc khoa.
– Các tổ chức, đoàn thể trong các khoa cùng tích cực tham gia hội thi, chế tạo robot.
– Chủ đề thi được xây dựng phù hợp với đối tượng sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và dần tiếp cận với đề thi của Quốc Gia để thành lập đội thi robotcon cấp Trường tham gia thi toàn quốc những năm tiếp theo.
Chủ đề “Góp đá xây Trường Sa”
II. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG (dự kiến):
1. Thời gian:
– Tháng 3/2016: Thành lập ban tổ chức cấp Trường, phân công nhiệm vụ cho ban tổ chức.
– Tháng 4/ 2016: Triển khai kế hoạch đến các khoa và các đơn vị liên quan.
– Tháng 5/2016:
+ Ban hành thể lệ cuộc thi.
+ Các khoa đăng ký đội dự thi và thành viên của đội.
– Tháng 5/2016 – 10/2016: Các khoa tổ chức nghiên cứu, chế tạo robot.
– Từ ngày 10 – 15/11/2016: tổ chức thi đấu (chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11)
2. Số lượng đội thi:
– Khoa Điện: có ít nhất 01 đội
– Khoa Điện tử: có ít nhất 01 đội
– Khoa Công nghệ thông tin: có ít nhất 01 đội
– Khoa Cơ khí chế tạo: có ít nhất 01 đội
– Khoa Cơ khí động lực: có ít nhất 01 đội
III. BAN TỔ CHỨC

TT Họ và tên Chức vụ , đơn vị công tác Nhiệm vụ
Phạm Hữu Truyền Phó hiệu trưởng Trưởng ban
Nguyễn Minh Quân Phó phụ trách Khoa Điện tử Phó trưởng ban
Lê Khắc Bình Trưởng phòng Khoa học – HTQT Phó trưởng ban
Đặng Minh Việt Bí thư Đoàn trường Phó trưởng ban
Nguyễn Chương Đạo Chủ tịch hội sinh viên Ủy viên thư ký
Lê Văn Biên Phó trưởng khoa Điện tử Ủy viên
Hồ Ngọc Vinh Trưởng khoa CNTT Ủy viên
Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng khoa CKĐL Ủy viên
Nguyễn Văn Cường Phó trưởng khoa CKCT Ủy viên
Thái Hữu Nguyên Phó trưởng khoa Điện Ủy viên

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các đội (mỗi khoa hỗ trợ 01 đội) để mua trang, thiết bị chế tạo robot; kinh phí tổ chức sân bãi, thi đấu, kinh phí khen thưởng. (cụ thể trong thể lệ Cuộc thi)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp trường.
– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; đồng thời, tiến hành chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, có các biện pháp hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết.
– Tiến hành tổ chức thi đấu, tổ chức tổng kết, trao giải, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham gia, các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
2. Đối với các khoa:
– Triển khai kế hoạch đến từng cán bộ, giảng viên, sinh viên, tổ chức thành lập các đội để nghiên cứu sáng tạo robot và tham gia thi đấu.
– Phối hợp với các khoa, các đơn vị khác để chế tạo robot; tạo điều kiện thuận lợi cho các khoa trong việc sử dụng trang thiết bị đơn vị mình để chế tạo robot.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo robotcon năm 2016, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.

 Nơi nhận
– Đảng ủy, BGH (b/c);
– Các đơn vị trong toàn Trường;
– Thành viên Ban tổ chức;
– Lưu Văn thư.
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
TS. Phạm Hữu Truyền
(Phó Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Vinh)

About the Author: Hieu Le