Đào tạo liên thông

Các chương trình đào tạo liên thông hiện tại của khoa Điện tử bao gồm:

  •     ĐH Liên thông từ cao đẳng
  •     ĐH Liên thông từ cao đẳng nghề