Đào tạo chính quy

Các ngành, nghề đào tạo hệ chính quy bao gồm:

Đại học ngành Công  nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Cao đẳng Công  nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp
Cao đẳng nghề Máy lạnh và điều hòa không khí